Veiligheidsbeleid

BIJ HET BEDRIJF GPPH S.C. KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, RACŁAWICKA STR. 7, 39-300 MIELEC
1. Algemene informatie
 • 1. Dit beleid is van toepassing op de webpagina, opererend op het url-adres: www.gpph.pl
 • 2. De exploitant van de webpagina en de Beheerder van persoonlijke gegevens is: GPPH S.C. Krzysztof Rzeźnik, Wiesław Piechota gevestigd in 39-30 Mielec, Racławicka str. 7
  Bedrijfsgegevens: Belastingidentificatienummer (NIP):8172185047, REGON: 368399534
 • 3. E-mail contactadres exploitant: krzysztof.rzeznik@gpph.pl, wieslaw.piechota@gpph.pl, biuro@gpph.pl.
 • 4. De exploitant is de Beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de webpagina worden verstrekt.
 • 5. De webpagina gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • o Het afhandelen van vragen via het formulier
  • o Presentatie van het aanbod of de informatie
 • 6. De webpagina vervult de functie van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier:
  • 1. Via vrijwillig ingevoerde gegevens in formulieren die worden ingevoerd in het systeem van de Exploitant.
  • 2. Door cookiebestanden op te slaan op eindapparaten (zogenaamde „cookies”).
2. Geselecteerde methodes voor gegevensverwerking die door de exploitant worden toegepast
 • 1. De exploitant wijzigt periodiek zijn administratieve wachtwoorden.
 • 2. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Exploitant wordt gebruikt om persoonlijke gegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat de programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.
3. Hosting
 • 1. De webpagina wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de exploitant: www.nazwa.pl
4. Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van gegevens
 • 1. Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en om de werkelijke gegevensbescherming te verzekeren, heeft de Exploitant een Gegevensbeschermingsinspecteur aangesteld.
 • 2. De Gegevensbeschermingsinspecteur is: Grzegorz Ćwięka, e-mail: bhpgc@bhpgc.pl, telefoon: +48 600 455 279.
 • 3. In sommige situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere ontvangers als dit nodig is voor de uitvoering van het met u gesloten contract of om te voldoen aan de verplichtingen die op de Beheerder rusten. Dit geldt voor groepen ontvangers zoals:
  • o geautoriseerde medewerkers en partners die de gegevens gebruiken om het doel van de webpagina te realiseren
  • o bedrijven die marketingdiensten verlenen aan de Beheerder
 • 4. Uw persoonlijke gegevens worden door de Beheerder verwerkt voor een periode die niet langer dan nodig is om de daarmee samenhangende activiteiten uit te voeren zoals gespecificeerd in aparte regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 • 5. U heeft het recht om de Beheerder te vragen:
  • o om toegang tot uw persoonlijke gegevens te krijgen,
  • o om ze te corrigeren,
  • o om verwijdering,
  • o om de verwerking te beperken,
  • o om dataportabiliteit.
 • 6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens aangegeven in punt 3.3 c) met het oog op de uitoefening van legitieme belangen die door de Beheerder worden nagestreefd, waaronder profilering, terwijl het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend indien geldige wettelijke gerechtvaardigde gronden voor verwerking, voor u prevalerende belangen, rechten en vrijheden, in het bijzonder voor het instellen van onderzoeken of verdedigen tegen claims bestaan.
 • 7. Tegen de acties van de Beheerder kan beroep worden aangetekend bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Stawki str. 2, 00-193 Warschau.
 • 8. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de webpagina te laten functioneren.
 • 9. Met betrekking tot uzelf kunnen acties worden ondernomen die bestaan uit geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, om diensten te verlenen onder het gesloten contract en met het oog op direct marketing door de Beheerder.
 • 10. Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen vanuit derde landen in de zin van de bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we ze niet buiten de Europese Unie verzenden.
5. Informatie in formulieren
 • 1. De webpagina verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, waaronder persoonlijke gegevens, indien verstrekt.
 • 2. De webpagina kan informatie over verbindingsparameters (tijdmarkering, IP-adres) opslaan.
 • 3. De webpagina kan in sommige gevallen informatie opslaan die het mogelijk maakt de gegevens in het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dit geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in het url-adres van de pagina die het formulier bevat.
 • 4. De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een specifiek formulier, bijvoorbeeld om de serviceaanvraag of het commerciële contact, de registratieservice enz. te verwerken. De context en beschrijving van het formulier geven elke keer duidelijk aan waarvoor het dient.
6. Administrator-logboeken
 • 1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de webpagina kan onderhevig zijn aan aanmelding. Deze gegevens worden gebruikt om de webpagina te beheren.
7. Belangrijke marketingtechnieken
 • 1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van het webpaginaverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant verstrekt geen persoonlijke gegevens aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. In termen van informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker informatie die resulteert uit de cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informatie over cookiebestanden
 • 1. De webpagina maakt gebruik van cookies.
 • 2. Cookiebestanden (zogenaamde „cookies”) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de webpaginagebruiker en die bedoeld zijn voor gebruik van de pagina's van de webpagina. Cookies bevatten meestal de naam van de webpagina waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
 • 3. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de webpaginagebruiker plaatst en er toegang tot krijgt, is de beheerder van de webpagina.
 • 4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doelstellingen:
  • 1. het onderhouden van de sessie van de webpaginagebruiker (na aanmelden), waardoor de gebruiker de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke pagina van de webpagina;
  • 2. het bereiken van de doelen die hierboven zijn uiteengezet in de sectie "Belangrijke marketingtechnieken";
 • 5. De webpagina gebruikt twee basistypen cookies: „sessie” (session cookies) en „permanente” (persistent cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat er afgemeld wordt, de webpagina verlaten wordt of de software uitgeschakeld wordt (webbrowser). Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is gespecificeerd in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 • 6. De software voor het browsen door webpagina's (webbrowser) staat meestal standaard de opslag van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Webpaginagebruikers kunnen de instellingen in dit opzicht wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren, gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de helpsectie of de documentatie van de webbrowser.
 • 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op enkele van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de webpagina's.
 • 8. Cookies die op het eindapparaat van de webpaginagebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de beheerder van de webpagina, in het bijzonder de bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).
Juridische kennisgeving betreffende het copieerverbod
 • 1. Alle materialen die op de webpagina www.gpph.pl worden geplaatst, zijn auteursrechtelijk beschermd. De eigenaar van de eigendomsrechten op het materiaal dat op de webpagina wordt geplaatst is GPPH S.C.gevestigd in Mielec.
 • 2. De eigenaar van de eigendomsrechten behoudt zich voor, in de zin van art. 25 par.1 punt 1 van de Wet van 4 februari 1994 betreffende auteursrechten en verwante rechten, dat verdere verspreiding van het materiaal gepubliceerd op de webpagina www.gpph.pl zonder schriftelijke toestemming verboden is.
 • 3. Het is verboden om, zonder de gepaste toestemming, de foto's, afbeeldingen, teksten, grafisch net enz. op de webpagina te copiëren en te verspreiden, of straffe van wettelijke sancties.
 • 4. Het is verboden materiaal of delen daarvan die afkomstig zijn van www.gpph.pl op om het even welke webpagina of server te plaatsen.
 • 5. Overtreding van de verbodsbepalingen beschreven in de punten 3 en 4 hierboven, inclusief onrechtmatig gebruik van visualisaties en foto's van GPPH-producten, zal leiden tot het nemen van alle juridische stappen door GPPH om haar rechten te beschermen, inclusief vorderingen tot schadevergoeding ten bedrage van € 100.000 voor elke dag overtredingen (onwettig gebruik).