Koszyk

Reklamacje i zwroty

I. Reklamacje na towar

1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@gpph.pll, z tytułem wiadomości: Reklamacja.

3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności oraz zdjęcie wadliwego produktu.

4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości, natomiast nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

II. Terminy zgłaszania reklamacji przez zamawiającego

1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera lub innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu, liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniana.

2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godz. 9.00 – 16:00.

3. Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji podejmowana będzie w terminie 14 dni roboczych, liczonych od pierwszego roboczego dnia następnego po dniu wpłynięcia reklamacji.

III. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zapłatę faktury. W przypadku, gdy konsument dokona czynność zapłaty, wówczas datę tej czynności traktuje się jako dzień zawarcia umowy z firmą GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota.

2. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami w zakresie ponoszenia kosztów: jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     4.1.  o świadczenie usług, jeżeli firma GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

    4.2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przez specyfikację konsumenta rozumie się wyprodukowanie rzeczy zgodnie z projektem konsumenta, w tym przygotowaną według jego wyboru inną indywidualnie przygotowaną dla tego konsumenta cechą produktu.

IV.  Zwrot towaru

1. Zwrotom podlegają wyłącznie produkty gotowe, dostępne w naszym sklepie internetowym. 

2. Zwrotu zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@gpph.pl, z tytułem wiadomości: Zwrot 

3. Po złożeniu mailowej informacji o zwrocie Konsument ma obowiązek przesłania do firmy GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.

4. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

5. Firma GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania odesłanego towaru.

6. Firma GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę

1. Warunkiem złożenia reklamacji jest posiadanie protokołu odbioru przewoźnika z dokładnym opisem uszkodzenia, czy braków oraz czytelnym podpisem przewoźnika.

2. Uszkodzenie przesyłki należy zgłaszać mailowo w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, na adres e-mail: kontakt@gpph.pl, z tytułem wiadomości: Reklamacja dostawy.

3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

4. Reklamacje wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki oraz reklamacje, dotyczące uszkodzenia przesyłki, jeżeli przesyłka ta została przyjęta bez zastrzeżeń, nie będą uwzględniane.

VI. Reklamacja terminu dostawy

1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota na koszt Odbiorcy.

VII. Firma GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Opóźnienia w dostawie produktów przez kurierów zewnętrznych;

2. Opóźnienia w produkcji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych do produkcji towaru;

3. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

4. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem.

5. Firma GPPH S.C. K. Rzeźnik, W. Piechota nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Przejdź do logowania Lub Zresetuj hasło