Koszyk

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które posiadasz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Definicje.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – strona www prowadzona przez Administratora pod adresem www.gpph.pl/pl/sklep.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

 

Kto jest Administratorem danych osobowych.

Krzysztof Rzeźnik i Wiesław Piechota - wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą: GPPH s.c., ul.  Racławicka 7, 39-300 Mielec o numerze NIP: 8172185047, REGON: 368399534  , są Administratorami danych osobowych Użytkowników. Administratorzy dokonują współadministrowania danych osobowych Użytkowników i zwani są dalej w niniejszej Polityce Współadministratorami, Administratorami/Administratorem lub GPPH.

 

Wspólne uzgodnienia między Administratorami.

W ramach wspólnych uzgodnień Administratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, że:

a)   wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Użytkowników obowiązku informacyjnego.

b)   wspólnie zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.

c)   w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

d)   w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczącymi zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 - 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie spełniania obowiązków określonych w art. 33 -34 RODO. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz udzielić drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

Punkt kontaktowy.

Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym Uczestnik może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail kontakt@gpph.pl lub pisemnie na adres wspólnej siedziby prowadzonej działalności w formie spółki cywilnej, wskazany w pkt 1) powyżej.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych, a w szczególności o zapewnienie poufności oraz integralności, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, jak m.in.:

 • na bieżąco przeprowadzamy analizę ryzyka, aby we właściwy sposób dopasować rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami,
 • dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ich zadań,
 • na bieżąco podpisujemy umowy powierzenia z podmiotami, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych, ale także dbamy, aby podmioty te gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa,
 • dostęp do systemów jest ściśle kontrolowany, zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa.
 • Serwis korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłanych danych osobowych i informacji poufnych. Użytkownik może rozpoznać zaszyfrowane połączenie poprzez zmianę adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" i pojawienie się obok ikony kłódki.
  Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przekazywane, nie zostaną przeczytane przez osoby trzecie.

 

Kogo dane osobowe przetwarzamy.

Jako Administrator danych osobowych przetwarzamy w szczególności dane osobowe następujących kategorii osób:

 • naszych klientów – odbiorców naszych produktów,
 • naszych kontrahentów – dostawców,
 • podmiotów, których dane otrzymamy w ramach realizacji współpracy,
 • osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy,
 • podmioty, z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę albo mamy relacje biznesowe,
 • Użytkowników.

 

Rodzaje danych osobowych.

Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Dane podawane przez klientów, kontrahentów

W związku ze sprzedażą naszych produktów, współpracą pomiędzy z nami, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak:

·       imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, adresy dostaw,

·       numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

·       dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

·       adres IP i inne pliki rejestratory serwera,

·       stanowisko zajmowane przez Ciebie w ramach organizacji klienta lub kontrahenta,

·       numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz współpracy z nami. W przypadku, gdy nie zawierasz umowy bezpośrednio z nami, podanie danych osobowych może być Twoim obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia, współpracy z nami lub korzystania z Serwisu.


Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez klientów i kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od podmiotów, w których jesteś zatrudniony, lub którego reprezentujesz. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy nami a takim podmiotem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Korzystanie ze Serwisu, w tym korzystanie z usług Administratora, składanie zamówień i zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:

(1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie, w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w Serwisie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

(2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora.

1) Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu  Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Ciasteczka (pliki cookies)

Nasz Serwis używa ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Ciasteczka nie szkodzą komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów. Ciasteczka sprawiają, że nasz Serwis jest bardziej przyjazny dla Użytkownika, wydajny i bezpieczny.

Większość używanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty w naszym Serwisie przez Użytkownika. Inne ciasteczka pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Te ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki gdy Użytkownik ponownie odwiedzi nasz Serwis.

Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce skorzystać.

Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.

Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem narzędzi zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tych narzędzi.

MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Tego typu pliki cookies mogą być używane w Serwisie dla zapewnienia Użytkownikowi funkcji społecznościowych w związku z korzystaniem z usług naszych Partnerów społecznościowych, którzy mogą je używać w celach marketingowych i śledzenia korzystania przez Użytkowników z wbudowanych usług. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług i wykorzystać je w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem marketingowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem marketingowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem narzędzi zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tych narzędzi.

Pliki rejestratory serwera

Administrator automatycznie pobiera i przechowuje informacje, które przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do nas w postaci „plików rejestratorów serwera”. Są nimi:

·       rodzaj i wersja przeglądarki

·       używany system operacyjny

·       referencyjny URL

·       nazwa hosta łączącego się komputera

·       dokładna data i czas zgłoszenia przez serwer

·        adres IP

Dane te nie zostaną połączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności zapewnienia właściwego działania Strony www oraz analizy  sposobu wykorzystania Strony www przez Użytkowników.

2) Inne cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami. Dane osobowe, przetwarzane są przez Administratora:

§  w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub współpracy zawartej za pośrednictwem Serwisu (w tym za pomocą formularza zamówienia, który umożliwia złożenie zamówienia na produkty Administratora w Sklepie Internetowym) - przetwarzanie przez Administratora jest w tym przypadku niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

§  w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Administratorem i podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu sprawnego bieżącego wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

§  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

§  w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

§  w celach marketingowych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży produktów i usług.

§  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.

§  Jeśli podmiot danych przesyła do nas pytania, ofertę lub inną korespondencję za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, pobierzemy dane wprowadzone za pośrednictwem poczty e-mail, w tym podane dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail. W takich sytuacjach, dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora lub współpracą z nami, a także następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży produktów i usług lub zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji klienta, kontrahenta oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu sprawnego bieżącego wykonywania zawartej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji.

 

Prawa przysługujące podmiotom danych.

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje dotyczące Twojej osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania;
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podmiot danych ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  podmiotu danych– w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności;
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, wystarczy:

 • wysłać maila na adres: kontakt@gpph.pl, lub
 • wysłać list bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres: GPPH s.c., ul.  Racławicka 7, 39-300 Mielec, z dopiskiem „RODO”.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe.

 1. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom powiązanym Administratorem, w związku ze współpracą pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
 • podmiotom, którzy dostarczają nam systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
 • podmiotom dostarczającym nam usługę hostingu;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne.
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane osobowe.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 • do 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • do 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem.
 2. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej.
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.11.2022 roku.

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Przejdź do logowania Lub Zresetuj hasło